ESG

ESG, Informacje dla mediów

EPP podsumowuje postępy w realizacji strategii ESG

18/12/2023

EPP, publikując swój drugi raport ESG w oparciu o międzynarodowy standard sprawozdawczości danych niefinansowych GRI (Global Reporting Initiative), podsumowuje osiągnięcia firmy w roku finansowym 2022/2023. W swoich działaniach spółka koncentruje się na ograniczaniu oddziaływania na środowisko naturalne, jednocześnie wzmacniając zaangażowanie społeczne. Firma osiągnęła redukcję emisji gazów cieplarnianych w portfelu, którym bezpośrednio zarządza, na poziomie 22% w porównaniu do 2019 roku. Jednocześnie na działania na rzecz lokalnych społeczności poświęciła niemal 1700 godzin w ramach wolontariatu pracowniczego, wspierając ponad 31 tysięcy osób.

Priorytetowo traktujemy zarządzanie wpływem naszego biznesu na interesariuszy EPP, w tym na środowisko i lokalne społeczności żyjące w sąsiedztwie obiektów, którymi zarządzamy. Rozpoczęliśmy od wdrożenia strategii ESG w 2021 roku, którą stale aktualizujemy w oparciu o nowe wyzwania otaczającego nas świata oraz wymagania regulacyjne. Drugi krok to transparentne i regularne raportowanie. Mamy ambitne plany we wszystkich obszarach i jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu i współpracy z interesariuszami uda się je zrealizować – powiedział Rafał Kwiatkowski, wiceprezes ds. operacyjnych EPP Polska, asset managera portfela nieruchomości zarządzanych przez Grupę EPP.

Strategia ESG oparta na czterech filarach

Działania ESG, które od 2021 roku stanowią integralną część strategii biznesowej EPP, opierają się na założeniu bycia odpowiedzialnym wobec planety oraz ludzi. EPP dąży do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, kładąc nacisk na cztery filary działań. Powstały one w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) ustalone przez Organizację Narodów Zjednoczonych. EPP minimalizuje swój wpływ na środowisko naturalne (obywatel Ziemi), tworzy przestrzeń dostępną dla wszystkich (miejsce dla każdego), skupia się na budowaniu zaufania wśród interesariuszy poprzez transparentną i spójną komunikację (zaufanie oparte na transparentności) oraz rozwija system odpowiedzialnego zarządzania (świadome zarządzanie).

Odpowiedzialność wobec środowiska

Priorytetem EPP jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, tak by do 2050 roku w obiektach zarządzanych przez spółkę, osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto. W 2023 roku firma wyznaczyła ambitne cele, zakładające zmniejszenie bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 o 50% do 2030 roku i o 90% do 2050 roku w porównaniu z 2019 rokiem. Zostały one naukowo zweryfikowane i zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Spółka jest na dobrej drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów – w roku finansowym 2022/2023 osiągnęła redukcję emisji GHG w portfelu, którym bezpośrednio zarządza, na poziomie 22% w porównaniu do 2019 roku.

Dodatkowo wdrażane zmiany, w tym m.in. energooszczędny system LED, w który wyposażonych zostało już 82% części wspólnych obiektów, modernizacja systemów BMS czy optymalizacje pracy urządzeń przyczyniły się do zmniejszenia zużycia energii o 11,5% względem 2019 roku. W ramach dążenia do realizacji swoich długoterminowych planów EPP już teraz wykorzystuje w częściach wspólnych energię elektryczną z odnawialnych źródeł w 100% w kompleksach biurowych oraz w 20% w nieruchomościach handlowych.

Wartość społeczna

W działaniach skierowanych do lokalnych społeczności firma koncentruje się na zwiększaniu pozytywnego oddziaływania. Celem EPP jest poprawa różnorodności i inkluzywności, wzmacnianie lokalnych gospodarek, analiza i odpowiadanie na lokalne wyzwania społeczne, przy jednoczesnym dbaniu o środowisko i prawa człowieka w łańcuchu dostaw.

EPP wspiera lokalne społeczności, realizując działania w czterech obszarach. Wśród nich znajdują się inicjatywy na poziomie ogólnoportfelowym, lokalne akcje dobroczynne w ramach „5 dobrych uczynków”, aktywności podejmowane przez pracowników podczas wolontariatu pracowniczego oraz dodatkowe projekty finansowane przez firmę w formie grantów wspierających wolontariat. W roku finansowym 2022/2023 zespoły EPP zrealizowały 221 inicjatyw, przeznaczając 1686 godzin w ramach wolontariatu pracowniczego. Dzięki temu wsparcie otrzymało ponad 31 tys. osób.

Firma dba także o pracowników, oferując im regularne szkolenia i rozbudowany pakiet świadczeń wspierający ich dobrostan. Wszyscy zatrudnieni zostali przeszkoleni w zakresie etyki biznesowej, 88% pracowników objętych jest stałym programem rozwoju, a kolejne 82% przeszło szkolenie z zakresu ESG. Średnio jedna osoba przeznaczyła ponad 28 godzin na samodoskonalenie, rozwój wiedzy i kompetencji. Najwyższe standardy firmy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi zostały docenione przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami certyfikatem „HR Najwyższej Jakości 2023”. Ponadto EPP znalazło się w zestawieniu Diversity IN Check, obejmującym pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzywnością.

Ład korporacyjny

Dobre zarządzanie i przejrzystość w działaniu stanowią istotną część strategii ESG firmy. W związku z tym działania EPP są weryfikowane przez wiodące i niezależne podmioty. Dla przykładu w rankingu Carbon Disclosure Project (CDP), który jest uważany za jedno z najważniejszych narzędzi do oceny przejrzystości ujawnianych danych na temat działań przedsiębiorstw w zakresie ochrony klimatu, EPP uzyskało ocenę B. Celem EPP jest także współpraca z odpowiedzialnymi firmami, które podzielają wspólne wartości i zapewniają etyczne działania w łańcuchu dostaw. Dlatego kluczowi partnerzy biznesowi podpisują kodeks etyczny dostawców.

Oprócz corocznego raportowania postępów ESG w oparciu o standardy GRI i rekomendacje TCFD, firma wdraża szereg wewnętrznych praktyk, jak np. kodeks postępowania EPP, polityka różnorodności czy kodeks etyczny dostawców. EPP dba także o odpowiednią certyfikację – 86% budynków biurowych i 72% obiektów handlowych zarządzanych bezpośrednio przez firmę uzyskało certyfikat BREEAM In-Use. Dodatkowo kompleksy biurowe Symetris Business Park, O3 Business Campus, Malta Office Park i Park Rozwoju mogą się pochwalić WELL Health-Safety Rating.

Zasada podwójnej istotności

Działalność EPP ma wpływ zarówno środowiskowy, jak i społeczny na różne grupy interesariuszy. W tegorocznym raporcie firma uwzględniła zasadę podwójnej istotności. Zakłada ona monitorowanie oraz ujawnianie wpływu działalności EPP na środowisko i społeczeństwo oraz wpływu czynników ESG na pozycję finansową firmy. W tym roku finansowym EPP uwzględniło także planetę jako interesariusza, na którego wpływa działalność nieruchomości zarządzanych przez spółkę. On również oddziałuje na portfel w zarządzaniu firmy, co ujawniono w raporcie klimatycznym EPP, przygotowanym zgodnie z rekomendacjami rynkowymi TCFD.

O raporcie

Opublikowany przez EPP raport ESG w oparciu o międzynarodowy standard sprawozdawczości danych niefinansowych Global Reporting Initiative (GRI), wersja opublikowana w 2021 roku. Dokument prezentuje dane za rok finansowy 2022/2023, obejmujący okres od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 roku. Zawarte w nim informacje dotyczą wszystkich podmiotów biznesowych spółki oraz łańcucha wartości. Sprawozdanie może nie uwzględniać niektórych celów i wyników dla nieruchomości z portfela M1.

Pełną wersję raportu ESG EPP można pobrać na stronie: https://www.epp-poland.com/app/uploads/2023/12/RAPORT-ESG-1.pdf

 

Powrót